Loading...

[Video] Chemin-Grenier: Rakhi “Bann Lokater Flat Fer Vagabon Ek Blok Simin Kan Nou Pase”

Rahki (nom fiktif), ki ena 32 an ek marye, inn apros nou yer, Merkredi le 15 Mars, pou rakont nou mizer ki li ek bann lezot abitan pe pase avek bann lokater enn flat ki trouv dan simin li reste. Nou viktim dir nou ki flat la apartenir a misie Vega Rungasamy ek so bann lokater pa less ban abitan sa rezion la ress anpe.

Rakhi dir: “Toulezour zot ress omilie sa simin la. Kan nou transpor pase, zot fer mesanste ek zot rod laguer. Tou letan zot ress bwar laba ek proprieter flat la pa sorti zame ni dir bann lokater la kitsoz. Pourtan enn zourne ek lanwit li laba mem.”

Nou viktim dir nou ki li finn telefonn lapolis lo sa problem la. Banla finn vini ek koz avek bann lokater la pou aret blok simin. Me dapre Rakhi, zot inn koumans fer boufon kan bann polisie la inn ale (guet video anba). Zot san konpran ek bann parol polisie la pann sanz naryen. Zot inn kontinie blok simin ek so landimin, zot kontinie bwar fume ek rod sikann avek bann madam.

Guet video:

Rakhi azoute: “Sak fwa nou pase, zot zoure ek pran plezir. Sa inn vinn enn gran problem pou nou ek nou sekirite. Plizir ladan guet nou dan figir, ek ena finn mem lev lamin kan nou lev lavwa. Nou nepli kone ki laport pou tape. Souvan, zot diskite ant zot mem ek laguer.”
Madam Rakhi anvi pass a lantenn pou explik sa problem la. Ki li kapav fer pou rezoud sa problem ki pe deroule laba? Met enn komanter anba si zot kapav resoud sa problem la lepep.
Loading...

Comments

comments