Loading...

Lotel Belle-Mare: Yovan “Nou manager ki marye al kass poz avek enn fam ek negliz zot travay”

Yovan (nom fiktif) inn apros nou azordi, Mardi le 28 Mars, pou rakont nou problem ki li ek so bann koleg pe gengne. Li alegue ki enn manager, enn denome M., pe gard enn fam, enn denome V., ki gengn boukou preferans dan travay. Li dir ki li pa zalou zot me sa pe kre enn gran problem dan travay kot banla pe bizin kouver zot.

Yovan explike: “Mo travay dan sa lotel la fini fer 1 an. Nou travay fini 7hr me kan ariv 4hr sa fam la al avek manager la dan 1 plas pou zot met dialog ziska fer nwar. Se nou ki pe bizin konplet zot travay. Kan ena overtime, zame sa V. reste. Se nou mem ki reste. Ena plizir fwa, li mem amen fam la travay dan so loto ek al guet li. Nou pa pe vey zot zafer me kan inn fer enn plint kont zot ki se nou ki pe bizin kouver zot, naryen pa pe fer.”

Nou interlokuter azoute: “Nou finn koumans dout zot ek plizir koleg inn trouv zot ansam a Flacq ek Camp De Masque. Li bon zot kone ki sa manager la ena 2 zanfan ek so madam travay dan enn fast-food a Flacq. Madam la pe travay dur pou fer zot lakaz dibout ek ici so misie pe diverti avek lot fam ek negliz so travay.”

Yovan inn dir ki zot inn fer enn group pou al raport li me zame personn pa finn fer naryen kont zot. Li enn move lexanp pou la sosiete ek zot finn mem anvway enn let ‘HR rezional’. “Mo espere ki banla pran enn aksyon kont li ek tou nou bann koleg ki travay laba. Lamour o boulo pa fer bon menaz. Ek mo espere enn zour li pou paye pou tou sa dominer ki linn fer la,” Yovan dir.

Eski zot trouve ki li enn zafer bon. Ki kapav fer pou anpes enn relasyon ilisit koumsa. Met enn komanter anba.

Loading...

Comments

comments