Loading...

Caudan, Port-Louis: Seema “Enn Fam Gengn Faver Dan Travay Zis Akoz IT Manager So Belser Sa”

Seema (nom fiktif) ki travay kote Information Technology (IT) Section dan enn konpagni subsidiyer (DB) afilie avek LCI ki trouv dan Caudan, Port-Louis. Li finn apros nou pou rakont so move lexperyans ki li ek so lekip pe fer fas dan travay.

Seema rakonte: “Ena diskriminasyon konserna policy travay ki pe deroule kot mo travay. Malgre agreement konpagni ki dir ki tou anplwaye egal ek nou pa trouv li isi. Ena enn madam ki marye ek apel Ria (nom fiktif), 27 an, finn zwen sa konpagni la 3 moua avan. Li ena GCE A-Level san oken konesans IT ek ni lexperyans ek ledikasyon lo la. Saki pli komik ladan, li finn selekte pou enn post enn gradue akoz li enn pros avek IT manager la, ki so bofrer.”

Nou viktim inn dir nou ki zot IT manager ena enn zafer avek so belser. Li azoute ki ena 10 personn ki travay dan IT Department laba ek zot tou ena degre ki pli ot me zot pa finn gengn sa post la. Ria pe travay dan mem pozisyon kot zot ek pe gengn mem lapey. Dapre Seema, LCIĀ pa serye ek li enn insult direk pou bann travayer ki finn travay dur ek fer sakrifis pou gengn enn degre.

Akoz korupsyon dan konpagni la, zot pe plas IT graduates ek GCE A Level computer illiterate dan mem panie. “Problem saki nou fer fas toulezour se diskriminasyon dan travay ek sa vinn enn mal de tet pou nou. Konpagni la mem pa pe respekte zot work policy. Nou finn fer plizir plint avek management me zot donn enn repons ki an faver Ria,” Seema dir avek boukou soufrans.

Nou interlokuter dir ki Ria inn vinn enn nwisans dan travay ek pran li kouma enn lareinn akoz li ena enn zafer avek so bofrer ki so boss. Zot pa kapav fer naryen kont li. Li agas bann lezot travayer avek so bann koze ninport ek li pa posib pou travay dan enn lanvironman parey. “Nou boss donn nou tor dan tou zafer. Li touzour pe protez Ria malgre plizir plint ki nou finn fer kont li. A la fin nou travay lo balans. Pena oken equal opportunity dan travay ek pena oken meritocracy dan konpagni LCI. Less mo met li o kler ki pena oken zalouzi kont li me nou pe koz equality dan nou lanvironman. Sa donn nou mental trauma avek sa inegalite la,” Seema dir.

Li ek so bann koleg finn esay tou pou montre sa defayans dan zot travay ek li anvi konn lopinyon publik pou protez zot drwa travay akoz li proteze par zot boss. Seema dir Managing Director zot konpagni pa finn fer naryen pou ed zot dan sa sitiasyon la. Akoz Ria azordi, plizir ant zot pe anvi kit travay. Zot nepli motive par so prezans dan sa konpagni la.

“Nou pa kontan backing ek nou anvi meritocracy dan nou travay. Buro travay osi pann fer naryen dan sa ka la. Ed nou lepep. Ed nou trouv enn simin ek la limiyer. Mo pou lir tou zot komanter lo sa. Mersi,” Seema kontinie.

Loading...

Comments

comments