Loading...

[Exclusive] Enn Polisie Dir “Zot Tonb Lo Mo Lipie Apre Ki Mo Trouv Zot Pe Fer… Dan Karokann”

Enn polisie inn apros nou yer, Merkredi, pou rakont nou ki finn arive so tanto ver 17hr30 kan li ti pe al lev kouve deryer Stad Anjalay. Nou finn gard anonimite polisie la. Li ti dan veyikil lapolis avek so enn koleg kan li trouv enn vanet inn borde dan kann parmi bann bwison.

Se enn vanet pou enn konpagni ki vann chokola. Nou an posesyon numero vanet la ki nou prefer gard li anonim. Polisie la dir: “Nou finn ariv pre kot vanet la ek banla pa finn mem pran kont nou divan zot. Zot ti touni ek ti bizi fer sex an publik ki enn deli. Monn sorti deor masinn pou koz avek banla.”

Dapre informasyon nou finn gengne avek polisie la, tou le de marye ek saken pe tronp zot kamarad dan zot relasyon. Sofer la li enn denome Rajesh K ki ena 41 an ek madam la apel Madhvi B. ki ena 37 an. Dapre madam la, li finn dir polisie la exkiz li paski li ena enn zanfan dan kolez ek zot abit dan enn vilaz lenor.

“Zot inn tonb lo mo lipie pou dimann exkiz ek zot inn dir donn zot enn sans ek less zot ale akoz zot lafami ek zanfan. Zot inn dir si fer police case, zot menaz pou kase,” polisie la rakont nou. Apre sa, zot inn zis pran zot nom ek detay ek inn less zot ale. Banla inn mem promet polisie la ki zot pa pou re zwen ankor ek arete avek sa bann rol la.

Polisie la inn dir nou ki li pann met oken deklarasyon kont zot me li ti anvi fer publik kone ki li enn deli ek ofans kan fer sa an publik. Zot mem met zot lavi dan zwe. Li bon nou kone ki zot pe fer tret avek zot prop lavi ek zot mari ou fam. Sans polisie la inn konpran zot akoz zot gran me si ti enn lot, pa ti pou kit zot.

“Zot pena lespri ki zot pe fer. Monn bien ‘brainwash’ tou le de. Madam la inn gengn boukou lahont akoz nou finn trouv li touni ek pe gengn relasyon. Kan monn rant lakaz monn rakont sa mo madam ek linn dir mwa ti bizin donn zot enn leson,” li rakont nou.

Ladan ena plizir moral ki bizin tire: Kifer zot inn per ek gengn traka zot menaz kan zot inn oze fer sa an publik? Kifer zot pe expoz lavi zot zanfan ek pran bann risk parey? Ki ti pou arive si enn vwayou trouv zot? Poz zot mem la kesyon kifer nou dir zot evit sa bann zafer la an publik. Pren kont lepep. Dimin li kapav zot.

Loading...

Comments

comments