Loading...

[Exclusive] Insandi Shoprite: Laverite Dekripte Ki Pou Fer Zot Soke

Ti ena enn insandi ki ti eklate Dimans dernie le 12 Novam ver 17hr30 dan antrepo Shoprite, Trianon. Bann ponpie ti mande sur plas ek zot inn pran 3 zour pou resi teign dife-la. Me lekor Dinesh Domah pankor retrouve ziska ler. Boukou dimoun, inkluan lafami Dinesh, dan lespwar retrouv li vivan. Me nou lekip inn dekripte saki finn kapav pase sa zour-la ek sa pou fer zot soke.

Kan dife inn deklare, koleg Dinesh dir ki dife inn pran ek pann explik lorizinn dife-la. Li dir Dinesh inn al pran lans pou teign dife me kan li guet deryer pa trouv li. Apre li sanz versyon li dir kan dife inn pran, linn al rod lakle. Nou poz nou lakesyon kifer li pou al pran lakle kan dife fini pran ek met so lavi an danze?

Nou ti publie enn lartik boner pou dir si koleg-la pe kasiet laverite. Li for probab ki li pe kasiet laverite paski li pe sanz versyon de-fe plizir kou. Bann ponpie ek bann responsab antrepo-la inn dir ki se enn fo plafon ki finn sede a lorizinn sa insandi-la. Sa li vre paski se Dinesh Domah kinn posibleman may avek enn difil ek fo plafon-la inn tonb lo li kan li ti pe al sers lakle. Li bon zot note dife pa ti ankor pran sa ler-la (chek map anba, dife inn pran kot X).

Kan Dinesh inn maye ek fo plafon inn tonb lo li, linn for probableman elektrokute ek so koleg inn sove pou al rod led. Me ti tro tar paski dife inn koumans propaze. Laflam inn koumans fane partou ki finn kre panik. Li bon zot note ki, dapre enn sours pros, laponp dife pa an bonn eta dan antrepo ek mem lans dilo pa serviab.

Eski koleg Dinesh pe rod kasiet laverite kinn kapav kout lavi enn inosan ? Nou demann otorite konserne dekripte laverite avek temwin prinsipal, savedir koleg Dinesh, pou fer lalimiyer lo sa. Lafami Dinesh dan gran traka ek zot nepli ferm lizie pandan 5 zour. Kapav zot pe atann dan fos…

Loading...

Comments

comments