Loading...

Meteo Afzal Goodur: “Pa panse ki lapli inn fini. Aster ki gro lapli pe vini.”

Apre previzion Afzal Goodur pou azordi gramatin, Merkredi le 24 Zanvie, li retourne avek enn previzion pou azordi aswar. Li dir bann manb piblik pa panse ki lapli inn fini ek averti zot tou an avans.

Mr Meteo explike: “Pa panse lapli inn fini, okontrer aster ki pou koumans gengn bann pli gro lapli. Bann avers pou koumanse depi rezion l’est apre pou propaze pou vinn lor plato santral ek fini dan lesid Moris. Ena risk inondasion dan sertin landrwa ek risk tanpet elektrik ant 20hr ek 23hr.”

Afzal Goodur inn konsey lepep pran tou bann prekosion neseser ek evit sorti lor larout apartir 20hr paski pou ena risk tanpet elektrik. Lapli pou pli grav ki lazourne ek kapav ena inondasion. Bann saki zot lakaz ou lakour abitie inonde, koumans pran bann prekosion preliminer.

Partaz sa lartik-la ek met zot bann kamarad ek lafami okouran. Mersi zot tou.

Loading...

Comments

comments