Loading...

Meteo Afzal Goodur Pou Azordi Gramatin, Zedi le 25 Zanvie

Afzal Goodur pou explik nou ki pe ariv letan dan lil Moris. Li dir ki rapel ti ena enn bas presion byin pre avek nou, sa pe kontinie apros nou par l’est me li ti pe al fini. Li ti deza trouv dan enn lalign instabilite me kan finn ariv kot nou, bann niaz finn koumans develop plis. Li koumadir enn dife ki preske teign me linn re koumans alime.

Mr Meteo explik nou: “Mo pa asir zot ki li pou intansifie me so deplasman ver l’ouest byin lant ek pou kontinie gengn gro lapli pou prosin 3 a 6hr tan ek li posib plis mem. L’est finn byin gengn lapli ek aktielman lor plato santral, rezion Lalmatie pe inonde. Bann niaz aktiv pou dekal bann lezot landrwa ek risk inondasion li ankor touzour ekziste.”

Afzal Goodur dir ki depi yer mem li ti pou met sa explikasion-la me parfwa li kapav pa vinn 100% parey. Ena ti pou dir ki li pe fer Morisyin per.

Misie Meteo dir li pou revinn anver nou apre ek pena kouran kot li pou linstan.

Loading...

Comments

comments